Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Projekty

10 grudnia, 2013

Rok szkolny 2012/2013

Szkoła Podstawowa w Sadownem jest jedną z czterech szkół w Gminie Sadowne, w której realizowany jest projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych gminy Sadowne”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. W Szkole Podstawowej w Sadownem cele te realizuje się min. poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Jako jeden z wielu bloków tematycznych w ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych nauk matematyczno-przyrodniczych.  Od września br. 15 uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie treściami przyrodniczo-matematycznymi  pogłębia swoja wiedze poprzez pokazy i prezentacje,  realizację eksperymentów i doświadczeń laboratoryjnych oraz uczestnictwo w praktycznych zajęciach terenowych.  Dzięki zajęciom uczniowie zawsze trafią do szkoły, ponieważ poznali metody orientacji w terenie wykorzystujące elementy środowiska naturalnego, potrafią „wyhodować” sobie kryształ, samodzielnie stworzyć chmurę, z której pada deszcz lub podzielić dowolny element na pożądaną ilość równych części. Podczas zajęć realizowane były również treści wychowawcze, prowadzące do kształtowania pożądanych postaw, zwłaszcza w zakresie współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Proces edukacyjny wzbogacały innowacyjne, atrakcyjne środki dydaktyczne, zakupione w ramach projektu, rozbudzające zainteresowanie i wymagające od uczniów dużego zaangażowania w realizację treści zajęć.

Sylwia Ilczuk

Rok szkolny 2014/2015

Od września 2014 roku Szkoła Podstawowa w Sadownem uczestniczy w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania obejmują prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na następujące bloki tematyczne: zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.  Zajęcia realizowane w ramach projektu mają uzupełniać wiedzę i umiejętności uczniów, a jednocześnie, poprzez aktywne metody prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, zachęcać uczniów do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy.

W ramach projektu realizowane są min. zajęcia terenowe, laboratoryjne,  spotkania z ludźmi zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki, projekcje  filmów i  prezentacji multimedialnych oraz wycieczki edukacyjne.

Sylwia Ilczuk