Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Decyzja dyrektora szkoły

26 marca, 2020

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. szkoła rozpoczęła naukę na odległość (naukę zdalną). Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazywali rodzicom i uczniom materiały do pracy w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłuża szkołom do 10 kwietnia kształcenie na odległość. W tym tygodniu  zostało także wydane rozporządzenie, które zobowiązuje nauczycieli do realizacji treści zawartych w podstawie programowej oraz ich monitorowanie i weryfikację.                   Jest to dla nas sytuacja trudna i do tej pory nie była praktykowana. Efekty podjętych działań  zależeć  będą  wyłącznie od wspólnego zrozumienia i zaangażowania.

Na podstawie obecnych rozporządzeń i otrzymanych  informacji  zwrotnych od rodziców zostały wprowadzone następujące zasady:

Decyzja dyrektora szkoły

 Zalecam, co następuje:

 1. Od 25.03.2020 do 10.04.2020 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem prowadzi kształcenie na odległość (zdalne nauczanie).
 2. Od tego czasu rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy  oddziałów przedszkolnych przygotowują materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła do realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny VULCAN, stronę internetową szkoły, komunikatory internetowe: Skype, Messenger.
 4.  Szkoła podjęła także starania o uruchomienie pakietu Office 365,  tj.: zdalnego węzła,  dzięki któremu możliwe będzie dalsze usprawnienie nauczania  na odległość. Z chwilą zainstalowania i uruchomienia oprogramowania nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia on-line z całą klasą.
 5. Nauczyciele w trakcie kształcenia na odległość dostosowują treści do możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
 6. Zamieszczają na stronie internetowej szkoły w zakładce/ przedmioty oraz przesyłają przez dziennik elektroniczny na e-maile rodziców/ucznia  materiały do realizacji w domu. W obydwu przypadkach  zamieszczane  są te same materiały do realizacji.
 7. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych zamieszczają na stronie internetowej szkoły  w zakładce przedmioty / oddziały przedszkolne treści do realizacji w domu, określają ich czas.
 8. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach realizacji przez dziecko w domu. Materiały te będą przesyłane codziennie w godzinach 8:00-11:00 lub z wyprzedzeniem jednodniowym w godz. 16.00 – 18.00. Wybrane przez nauczyciela prace będą podlegać ocenie po zamieszczeniu informacji o sposobie dostarczenia pracy do nauczyciela.
 9. Nauczyciele klas IV – VIII  będą realizowali tematy z poszczególnych przedmiotów zgodnie z  planem obowiązującym w danej klasie. Nauczane treści będą przesyłać codziennie w godz. 8.00 – 11.00 lub z wyprzedzeniem jednodniowym w godz. 16.00 – 18.00.  
 10. Przesyłane partie materiału będą stanowić niewielki zakres, a realizacja ich będzie możliwa z użyciem i bez użycia monitorów ekranowych.
 11. Prace domowe i inne dodatkowe zadania uczniowie będą przekazywali nauczycielom przez komunikatory internetowe w wyznaczonym terminie.
 12. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów. Ocenie podlegać będzie:

a) zadanie domowe ucznia/uczniów wykonane w zeszycie/kartach pracy, przesłane do nauczyciela. Pozostałe niesprawdzone prace domowe wykonane w zeszycie podlegać będą ocenie, po wznowieniu zajęć w szkole.  Dlatego też ważne jest systematyczne prowadzenie zeszytów przedmiotowych, zapisywanie w nich tematów lekcji i wykonywanie prac zadanych przez poszczególnych nauczycieli.

b) aktywność uczniów wskazana przez nauczyciela w trakcie rozmów prowadzonych przez komunikatory internetowe, 

c) dodatkowe zalecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

 1. Uczniowie będą oceniani według skali obowiązującej dotychczas w szkole.
 2. Uzyskane przez ucznia oceny będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym.
 3. Zgodnie z nowymi przepisami podczas nauki na odległość mogą być realizowane materiały udostępnione przez nauczycieli, a w szczególności rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
 4.  Nauczyciele służą pomocą i wsparciem rodzicom oraz uczniom w czasie realizowanych przez nich godzin pracy w szkole (czas pracy nauczyciela zawarty jest w planie lekcji na stronie internetowej szkoły) lub w innych godzinach ustalonych indywidualnie z rodzicem bądź uczniem. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przez ustalone komunikatory internetowe.
 5. Nauczyciele realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidację wskażą stronę internetową, bądź prześlą materiał do realizacji przez uczniów w domu.
 6. Pedagodzy i logopeda pełnią dyżury dla uczniów i rodziców w formie zdalnej  w godzinach:

p. Maria Wódka –              9.00 – 13. 00  nr tel. 25 6753 140

p. Mirosława Terciak –      16.00- 20.00  nr tel. 502 963 215

p. Magdalena Zadrożna – 9.00 – 13.00 nr tel. 509 733 306

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły interesanci będą przyjmowani jedynie w sprawach ważnych i niecierpiących zwłoki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

Dyrekcja szkoły – 25 6753 238 w godz. 8:30-13:00

Sekretariat – 25 6753 208 w godz. 8.30 – 13.00.

Drodzy Rodzice, jestem świadoma, że  bez Państwa pracy i wsparcia trudne będzie realizowanie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej przez szkołę i zapewnienie uczniom możliwości dokończenia trwającego roku szkolnego. Dlatego zwracam się z prośbą o dalsze wspieranie i mobilizowanie dzieci do nauki, zapewnienie możliwości realizacji kształcenia na odległość  oraz przygotowanie się do tego, iż może być ono wydłużane w czasie.

Wspaniali Uczniowie, miejcie na uwadze fakt, że pracujemy zdalnie i zadania wysyłane przez nauczycieli do wykonania w domu muszą być przez Was codziennie realizowane.  To  praca,   systematyczność  i zaangażowanie wpłyną na rozwój Waszej wiedzy oraz na oceny, które otrzymacie na koniec tego roku szkolnego.

Zapewniam, iż dyrekcja i całe grono pedagogiczne będzie wspierało i służyło pomocą w pokonywaniu trudności Wam, Drodzy Rodzice i Waszym dzieciom. Jestem głęboko przekonana,  że przy wspólnie podjętym wysiłku jesteśmy w stanie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i optymizmu w tym trudnym dla nas czasie. Liczę na Państwa zrozumienie oraz zaangażowanie i z góry dziękuję za podjęte dotychczas starania.

Z poważaniem

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Małgorzata Koroś

Informacja Dyrekcji szkoły

16 marca, 2020

Dyrekcja szkoły informuje, iż przez dziennik elektroniczny są przekazywane uczniom informacje dotyczące treści edukacyjnych do pracy własnej w domu. Proszę o zapoznanie się z nimi. Apeluję do rodziców o zachęcanie dzieci do pracy z tymi treściami. Szczególną prośbę kieruję do rodziców uczniów kl. VIII o mobilizowanie dzieci do utrwalania dotychczas zrealizowanego materiału nauczania oraz do rozwiązywania przykładowych testów przygotowujących do egzaminu ośmioklasisty.

Testy znajdują się na stronach internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.oke.waw.pl/