Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Przetwarzanie danych osobowych

25 września, 2018

Szanowni Państwo,

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
(dla rodziców i uczniów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parla22mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, ul. Kościuszki 72,
  07-140 Sadowne.Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:
 2. Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona
  i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej
  i numery telefonów;
 3. wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

Z administratorem można kontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem [email protected] lup pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych.

 1. Wójt Gminy Sadowne wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z który można się kontaktować pod adresem poczty e-mail: [email protected] lub listownie pod adresem:

Urząd Gminy Sadowne
Inspektor Ochrony Danych
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy
  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły