Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Zmiana imienia szkoły

17 marca, 2019

ZMIANA IMIENIA SZKOŁY

PROCEDURA DOTYCZY  ZMIANY PATRONA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. CZESŁAWA WYCECHA W SADOWNEM

 

 Założenia organizacyjno – prawne

  1. Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60); Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U poz744 oraz z 2017r. poz1389), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170).
  2. Powodem zmiany imienia jest konieczność zmiany dotychczasowego patrona szkoły oraz potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości oraz oparcia  działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Patrona, będącego wzorem dla uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania. Taka konieczność oraz potrzeba skłoniła dyrektora do podjęcia działań zmierzających do wyboru nowego patrona Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem
  3. Niniejsza procedura została opracowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Czesława Wycecha w Sadownem  i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.

 

Znaczenie patrona szkoły

Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju  akcji.  Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.

Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji, wzór zrozumiały dla młodego pokolenia i godny naśladowania. W pracę związaną z wyborem patrona angażują się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Działania te winny jednoczyć wszystkie podmioty szkoły, wszyscy angażują się emocjonalnie w realizację zadania. Po osiągnięciu celu, tj. nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym jest patron szkoły, stają się spójne.

Wybór patrona szkoły powinien być wyborem zgodnym dokonanym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Na patrona szkoły wybrać należy osobę lub patrona zbiorowego, która będzie wzorem i autorytetem dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 Plan i harmonogram działań

Etapy Działania

 

Termin
Etap przygotowawczy Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do zmiany imienia szkole.

 

Styczeń 2019
Opracowanie i przedstawienie na radzie procedur i planu pracy nad zmianą imienia Styczeń,

Luty 2019

 

Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury zmienienia szkole imienia. Luty

Marzec

2019

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą zmiany imienia szkole Luty, marzec 2019
Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom  nad zmianą imienia i publikowanie materiałów. marzec 2018
Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej zmiany nadania imienia szkole Marzec kwiecień 2018
Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości Marzec, kwiecień 2018
Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:

– nauczycieli i pracowników szkoły,

– uczniów,

– rodziców

Luty – marzec 2019
Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami).  

Kwiecień

2019

Wybór patrona Ogłoszenie informacji o wyborze patrona Marzec 2019
Opracowanie regulaminu i zasad wyborów imienia patrona Marzec 2019
Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej Marzec 2019
Ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona Maj 2019
Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające kandydata na patrona Maj / Czerwiec 2019
Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o zmianę imienia i sztandaru Maj / Czerwiec 2019
Wystosowanie pism do władz samorządu terytorialnego, instytucji i sponsorów z prośbą o współpracę Maj / Czerwiec 2019
Popularyzacja patrona Popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach z wychowawcą Cały rok
Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy z instytucjami i Gimnazjum w Sadownem Maj 2019
Organizacja wycieczek śladami patrona Cały rok
Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem, gromadzenie materiałów naukowo -biograficznych dotyczących patrona

 

Cały rok

 

Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona Wrzesień październik 2019
Konkurs literacki poświęcony patronowi szkoły, wiersz o patronie, opowiadanie Listopad 2019
Konkurs plastyczny związany z patronem Wrzesień 2019
Organizacja marszu poświęconego patronowi szkoły podczas Festynu Rodzinnego Czerwiec, lipiec 2019
 

Przygotowanie do uroczystości zmiany imienia

Wystąpienie do Wójta Gminy Sadowne, Rad Sołeckich, Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w sfinansowaniu nadania szkole imienia i sztandaru Czerwiec / wrzesień

2019

Konkurs na projekt sztandaru szkoły/ forma opisu Maj / Czerwiec 2019
Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły. Zaprojektowanie okolicznościowych odznak i zlecenia wykonania ich firmom Czerwiec / wrzesień

2019

Opracowanie ceremoniału szkoły.
Utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona/ forma gazetki Wrzesień

2019

Przygotowanie pocztu sztandarowego i części artystycznej na uroczystość Wrzesień / Październik 2019
Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów Gminy Sadowne, zaproszonych instytucji, sponsorów, mediów itp. Wrzesień 2019
Wydanie okolicznościowego folderu promującego szkołę i patrona Wrzesień 2019
Przygotowanie uroczystego wystroju budynków szkoły i klas Wrzesień 2019
Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości Wrzesień 2019
Uroczystość nadania imienia szkole – Msza Święta

– uroczystość w Sali gimnastycznej połączona z częścią artystyczną

– poświęcenie sztandaru

– pamiątkowe wpisy do Księgi Gości

– zwiedzanie szkoły

– poczęstunek

Wrzesień /Październik

 

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona: