Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

O szkole

3 grudnia, 2013

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem mieści się w dwupiętrowym budynku przy ulicy Kościuszki 72. Budynek ten dzielony jest z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych. Pierwsze piętro zajmuje w całości ZSP. Szkoła Podstawowa zajmuje parter i drugie piętro. W metrażu tym mieści się: 13 sal lekcyjnych (w tym 1 pracownia komputerowa), gabinet pedagogiczny i logopedyczny, biblioteka, świetlica z zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna, gabinet dyrektora szkoły, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnia, łazienki. Sale lekcyjne w tym budynku zajmują uczniowie kl. I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W roku 2019 szkoła podstawowa przejęła w pełni wyposażony w sale szkolne, budynek gimnazjum. Obecnie w nim, obowiązek szkolny  realizują  uczniowie klas IV – VIII.  Szkoła korzysta także z gminnej hali sportowej, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.

Oprócz wymienionych budynków szkoła dysponuje boiskiem piłkarskim i koszykowym oraz placem zabaw „Małgorzatka”, przeznaczonym dla najmłodszych uczniów szkoły.

W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” został założony  monitoring, dzięki czemu poprawiły się warunki bezpieczeństwa przebywających w szkole uczniów.

W tym roku , w szkole zatrudnionych jest na pełnym etacie 34 nauczycieli, w tym 2 pedagogów i logopeda oraz 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych i 10 pracowników administracji i obsługi.

33 nauczycieli osiągnęło stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego, 2 kontraktowego i 1 stażysty. Są to pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Szkoła Podstawowa w Sadownem jest największą szkołą w gminie Sadowne. Uczęszczają do niej dzieci z Sadownego i okolicznych wiosek (Płatkownica, Wilczogęby, Sadoleś, Morzyczyn, Sojkówek, Krupińskie, Ocięte, Zieleniec, Sokółka). Obecnie zapisanych jest 312 uczniów oraz 82 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Grupa ta tworzy 15 oddziałów szkolnych (kl. I – VIII) i 4 oddziały przedszkolne.

Szkoła pracuje w oparciu o statut i program wychowawczo – profilaktyczny, które określają zadania prawidłowego funkcjonowania i działania placówki oraz wskazują wychowawcom kierunki ich pracy wychowawczej. Prowadzona profilaktyka zapobiega patologiom szkolnym, eliminuje zjawiska zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Placówka  przystąpiła do realizacji programów „Trzymaj formę” i „Żyj zdrowo”, których jednym z organizatorów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” organizowanych przez ARR.

Społeczność szkoły tworzą uczniowie pochodzący z rodzin o nie wysokim statusie materialnym, dlatego też szkoła stara się zaspakajać potrzeby i oczekiwania tego środowiska. Wielu uczniów z rodzin biedniejszych  otrzymuje bezpłatne wyżywienie, finansowane przez GOPS. Rodziny te mogą korzystać także z pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rodziny, które znajdują się w szczególnej sytuacji losowej mogą skorzystać z zapomogi szkolnej.

Ważną działalnością edukacyjną placówki są organizowane przedmiotowe konkursy szkolne. Stwarzają one możliwość rozwoju dla ucznia zdolnego, rozpoznawania jego mocnych stron oraz porównania wiedzy i umiejętności z uczniami innych szkół.

W szkole odbywają się konkursy ortograficzne, recytatorskie, czytelnicze, literackie, matematyczne, plastyczne, ekologiczne, muzyczne.

Uczniowie osiągają również wiele sukcesów uczestnicząc w różnorodnych zawodach sportowych. Mocną dyscypliną szkoły jest piłka nożna i halowa, unihokej oraz rozgrywki tenisa stołowego. To w tych dyscyplinach szkoła od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w zawodach o zasięgu gminnym , powiatowym czy regionalnym.

W ramach członkostwa w UKS oraz w związku z realizacją programu „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sadowne” uczniowie korzystają z darmowych wyjazdów na basen.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się uczniów po naszych drogach szkoła systematycznie organizuje egzamin na kartę rowerową. Uczniowie biorą również udział w konkursie z zakresu BwRD.

Ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje kształcenie i wychowanie uczniów poprzez edukacje ekologiczną. Uczniowie wdrażani są do działań na rzecz ochrony środowiska, biorą udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. Corocznie szkoła przystępuje do akcji „Sprzątanie świata”, „Spotkania z przyrodą,”. Odbywają się zbiórki baterii, korków, kasztanów (żołędzi). Uczniowie uczestniczą w różnych warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Nadleśnictwo Łochów, Koło myśliwskie „Świętego Huberta”, „Lot”, Dyrekcję NPK i TP ”Bocian” celem bliższego poznania życia środowiska leśnego. Biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez te instytucje zajmując czołowe miejsca.

Przy szkole działa sprawnie świetlico – stołówka, która zapewnia wszystkim  korzystającym z niej uczniom stałą opiekę oraz możliwość spożycia gorącego posiłku. Dzieci uczestniczący w zajęciach świetlicowych bezpiecznie spędzają czas, otrzymują wsparcie i pomoc przy nauce, odrabianiu prac domowych, uczestniczą w różnych zabawach, konkursach, imprezach, biorą udział w wycieczkach po najbliższej okolicy.

Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznych i matematycznych w klasach I – III oraz w klasach IV – VIII z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia te dają możliwość wyrównywania braków edukacyjnych. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowane zostały zajęcia logopedyczne likwidujące wadę wymowy oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające ogólny rozwój intelektualny dziecka. Realizowane są także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Wyżej wymieniona zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swojej aktywności społecznej biorąc czynny udziału w Samorządzie Uczniowskim, czy Uczniowskim Klubie Sportowym oraz kołach zainteresowań. W szkole działa koło misyjne, teatralne, turystyczne, ekologiczne, BwRD oraz zajęcia sportowe. Przy szkole działa także 123 Drużyna Harcerska „Włóczykije”.

Szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, dzięki czemu pomagamy i wspieramy osoby potrzebujące.

Placówka ściśle współpracuje z organem prowadzącym i nadzorem pedagogicznym oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, SANEPiD-em w Węgrowie, PCPR-em w Węgrowie, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Łochów, Dyrekcją Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Węgrowskim Ośrodkiem Kultury, parafią, kuratorem sądowym, fundacjami i wydawnictwami.

Bardzo ważnym ogniwem życia szkoły jest współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi uczniów). To rodzice wpływają na treści zawarte w programie wychowawczym szkoły, wskazują na kierunki ich działań. Współdecydują o organizowaniu w szkole imprez kulturalno – rozrywkowych, (wyjazdu do kina, teatru, koncertach filharmonii) czy wycieczek szkolnych. Wspólnie z rodzicami rozwiązywane są problemy wychowawcze i zdrowotne uczniów.  Znaczna grupa rodziców czynnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział w przygotowaniu pasowania na starszaka, ślubowania klas I, organizacji mikołajek, Wigilii bożonarodzeniowej, choinki noworocznej, zakończenia szkoły przez uczniów kl. VIII.

                                                                                                       mgr   M. Koroś