Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

O szkole

3 grudnia, 2013

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem mieści się w dwupiętrowym budynku przy ulicy Kościuszki 72. Budynek ten dzielony jest z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwsze piętro zajmuje w całości ZSP. Szkoła Podstawowa zajmuje parter i drugie piętro. W metrażu tym mieści się: 13 sal lekcyjnych (w tym 2 pracownie komputerowe), gabinet pedagogiczny i logopedyczny, biblioteka z czytelnią multimedialną, świetlica z zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna, gabinet dyrektora szkoły, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnia, 4 łazienki.

W roku 2019 szkoła podstawowa przejęła budynek szkoły gimnazjalnej. W budynku tym uczą się klasy VI-VIII.

Oprócz wymienionych pomieszczeń szkoła dysponuje boiskiem piłkarskim i koszykowym oraz nowo wybudowanym placem zabaw „Małgorzatka”, przeznaczonym dla najmłodszych uczniów szkoły.

W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” został założony monitoring, dzięki czemu poprawiły się warunki bezpieczeństwa przebywających w szkole uczniów.

Obecnie w szkole zatrudnionych jest na pełnym etacie 23 nauczycieli, w tym pedagog i logopeda, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 8 pracowników administracji i obsługi.

18 nauczycieli osiągnęło stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego i 4  kontraktowego. Są to pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Szkoła Podstawowa w Sadownem jest największą szkołą w gminie Sadowne. Uczęszczają do niej dzieci z Sadownego i okolicznych wiosek (Płatkownica, Wilczogęby, Sadoleś, Morzyczyn, Sojkówek, Krupińskie, Ocięte, Zieleniec, Sokółka). Obecnie zapisanych jest 271 uczniów. Grupa ta tworzy 15 oddziałów szkolnych (kl. I – VIII), z czego jeden to oddział integracyjny i 4 oddziały przedszkolne.

Szkoła pracuje w oparciu o statut, program wychowawczy i profilaktyczny, które określają zadania prawidłowego funkcjonowania i działania placówki oraz wskazują wychowawcom kierunki ich pracy wychowawczej. Prowadzona profilaktyka zapobiega patologiom szkolnym, eliminuje zjawiska zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Placówka  przystąpiła do realizacji programów „Trzymaj formę” i „Żyj zdrowo”, których jednym z organizatorów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” organizowanych przez ARR.

Społeczność szkoły tworzą uczniowie pochodzący z rodzin o różnym statusie materialnym, dlatego też szkoła stara się zaspakajać potrzeby i oczekiwania tego środowiska. Wielu uczniów z rodzin biedniejszych otrzymuje bezpłatne wyżywienie finansowane przez GOPS. Rodziny te korzystają również z dofinansowania do zakupu podręczników oraz stypendiów i zapomóg szkolnych.

W 2009 roku z myślą o uczniach niepełnosprawnych został otwarty w szkole oddział integracyjny, który funkcjonuje do chwili obecnej. W oddziale tym mają możliwość uczenia się dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Obecnie do tej klasy uczęszcza 17 uczniów, w tym 3 sprawnych inaczej. W klasie pracuje  nauczyciel wspomagający pracę nauczyciela prowadzącego, który prowadzi także dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne. Dzięki  pomocy gminy i środkom pozyskanym z PFRON-u wykonano łazienkę dla osób niepełnosprawnych i podjazd dla wózków inwalidzkich

Ważną działalnością edukacyjną placówki są organizowane przedmiotowe konkursy szkolne. Stwarzają one możliwość rozwoju dla ucznia zdolnego, rozpoznawania jego mocnych stron oraz porównania wiedzy i umiejętności z uczniami innych szkół.

W szkole odbywają się konkursy ortograficzne, recytatorskie, czytelnicze, literackie, matematyczne, plastyczne, ekologiczne, muzyczne.

Uczniowie osiągają również wiele sukcesów uczestnicząc w różnorodnych zawodach sportowych. Mocną dyscypliną szkoły jest piłka nożna i halowa, unihokej oraz rozgrywki tenisa stołowego. To w tych dyscyplinach szkoła od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w zawodach o zasięgu gminnym , powiatowym czy regionalnym.

W ramach członkostwa w UKS oraz w związku z realizacją programu „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sadowne” uczniowie korzystają z darmowych wyjazdów na basen.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się uczniów po naszych drogach szkoła systematycznie organizuje egzamin na kartę rowerową. Uczniowie biorą również udział w konkursie z zakresu BwRD. Od roku 2009 w tym konkursie  zajmują czołowe miejsce w powiecie, a III w regionie.

Ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje kształcenie i wychowanie uczniów poprzez edukacje ekologiczną. Uczniowie wdrażani są do działań na rzecz ochrony środowiska, biorą udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. Corocznie szkoła przystępuje do akcji „Sprzątanie świata”, „Spotkania z przyrodą,”. Odbywają się zbiórki baterii, korków, kasztanów (żołędzi). Uczniowie uczestniczą w różnych warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Nadleśnictwo Łochów, Koło myśliwskie „Kszyk”, „Lot”, Dyrekcję NPK i TP ”Bocian” celem bliższego poznania życia środowiska leśnego. Biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez te instytucje zajmując czołowe miejsca.

Przy szkole działa sprawnie świetlico – stołówka, która zapewnia wszystkim  korzystającym z niej uczniom stałą opiekę oraz możliwość spożycia gorącego posiłku. Dzieci uczestniczący w zajęciach świetlicowych bezpiecznie spędzają czas, otrzymują wsparcie i pomoc przy nauce, odrabianiu prac domowych, uczestniczą w różnych zabawach, konkursach, imprezach, biorą udział w wycieczkach po najbliższej okolicy.

 Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznych i matematycznych w klasach I – III oraz w klasach IV-VI z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia te dają możliwość wyrównywania braków edukacyjnych. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej zorganizowane zostały zajęcia logopedyczne likwidujące wadę wymowy oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające ogólny rozwój intelektualny dziecka. W tym celu w szkole zatrudnieni zostali pedagog i logopeda. Prowadzone są również zajęcia gimnastyczne korygujące wady postawy u dzieci.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swojej aktywności społecznej biorąc czynny udziału w Samorządzie Uczniowskim, Lidze Ochrony Przyrody czy Uczniowskim Klubie Sportowym oraz kołach zainteresowań. W szkole działa koło misyjne, teatralne, turystyczne, ekologiczne, muzyczne (gra na gitarze), BwRD oraz zajęcia sportowe.

Szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, dzięki czemu pomagamy i wspieramy osoby potrzebujące.

Placówka ściśle współpracuje z organem prowadzącym i nadzorem pedagogicznym oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, SANEPiD-em w Węgrowie, PCPR-em w Węgrowie, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Łochów, Dyrekcją Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Węgrowskim Ośrodkiem Kultury, parafią, kuratorem sądowym, fundacjami i wydawnictwami,

Bardzo ważnym ogniwem życia szkoły jest współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi uczniów). To rodzice wpływają na treści zawarte w programie wychowawczym szkoły, wskazują na kierunki ich działań. Współdecydują o organizowaniu w szkole imprez kulturalno – rozrywkowych, (wyjazdu do kina, teatru, koncertach filharmonii) czy wycieczek szkolnych. Wspólnie z rodzicami rozwiązywane są problemy wychowawcze i zdrowotne uczniów.  Duża grupa rodziców czynnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział w przygotowaniu ślubowania klas I, organizacji mikołajek, Wigilii bożonarodzeniowej, choinki noworocznej, zakończenia szkoły przez uczniów kl. VI