Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Bł. ks. Edward Grzymała patronem naszej szkoły…

3 października, 2019

Dzień 30 września 2019 roku na zawsze zapisze się złotymi zgłoskami w kronice wyda­rzeń naszej szkoły… Na zawsze pozostanie w sercach i w pamięci wielu z nas…

Właśnie dziś odbyło się nadzwyczaj uroczyste nadanie imienia bł. ks. Edwarda Grzymały i wręczenie nowego sztandaru Szkole Podstawowej w Sadownem.

    O 9.30 rozpoczęła się Msza św.- odprawiona w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców oraz wszystkich przybyłych gości- w naszym parafialnym kościele, w którym równo 113 lat temu (30.09.1906r.) ochrzczony został (urodzony dzień wcześniej) bł. ks. Edward Grzyma­ła.

   Sprawował ją ks. dr Piotr Sawczuk Biskup Diecezji Drohiczyńskiej. Koncelebrował ks. kan. dr Marek Matusik absolwent naszej szkoły i współautor biografii i poszerzonego mo­dlitewnika „Chcę zdobyć całe Niebo. Błogosławiony ks. Edward Grzymała”. Przed rozpo­częciem mszy nastąpiło powitanie ks. biskupa (przez uczniów i p. dyrektor)  oraz poświę­cenie sztandaru szkoły, który w tym momencie spoczywał w rękach Pocztu Sztandarowego Rodziców (p. Dorota Ojdana, p. Katarzyna Popławska i p. Mariusz Opieka

    Druga część uroczystości miała miejsce w Gminnej Hali Sportowej. Przybyli na nią, m.in.: JE ks. bp Piotr Sawczuk, ks. kan. Marek Matusik, ks. kan. Stanisław Wojciechowski (wielki orędownik nadania imienia bł. ks. E. Grzymały- najpierw- Gimnazjum, a teraz –  Szkole Podstawowej), ks. prob. Antoni Kunicki, p. Waldemar Cyran- Wójt Gminy Sadowne, p. Marcin Gręda- za­stępca Wójta Gminy Sadowne, posłowie RP: p. Kamila Gasiuk- Pihowicz i p. Czesław Mroczek, p. Marcin Górski- przedstawiciel p. senator Marii Koc, p. Dorota Skrzypek- Pierwszy Mazowiecki Wicekurator Oświaty, p. Elżbieta Lanc- Członek Zarządu Wojewódz­twa Mazowieckiego, p. Marek Renik- zastępca Starosty Powiatu Węgrowskiego, dyrekto­rzy szkół znajdujących się na terenie naszej gminy, przedstawiciele Rady Gminy Sadow­ne i Urzędu Gminy Sadowne, przedstawiciele policji, straży oraz nadleśnictwa, przedstawicie­le różnych kół gminnych, dyrektorzy gminnych organizacji, opiekunowie kapliczki i miejsca urodzin bł. ks. E. Grzy­mały (Państwo Marianna i Tadeusz Kalbarczykowie) oraz kuzynka patrona naszej szkoły- p. Elżbieta Leśniak…

   Tu odbyły się kolejno: powitanie gości i wszystkich zebranych na sali, wprowadzenie pocztów sztandarowych, przemówienie p. dyr. Małgorzaty Koroś i przedstawienie przez nią  sylwetki oraz tragicznych losów bł. ks. E. Grzymały, przekazanie- przez rodziców- sztan­daru Szkoły Podstawowej w Sadownem Dyrektorowi Szkoły, a na­stępnie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu, prezentacja sztandaru (projekt- p. Sławomir Akonom), ślubowa­nie uczniów na sztandar, wbicie pamiątkowych gwoździ przez gości i sponsorów, odsłonię­cie i poświęcenie pamiątkowej ściany dedykowanej naszemu pa­tronowi, przemówienia niektórych gości oraz spektakl teatralny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierownictwem p. Doroty Gałązki (scenariusz i reżyseria) oraz p. Anny Gierej (scenografia i niemal wszystkie dekoracje).

   Nad przebiegiem tej części uroczystości i jej słownym prowadzeniem przez kolejne eta­py tzw. ceremoniału czuwali: p. Izabela Wrzosek i p. Arkadiusz Kotowski.

    Na zakończenie wszyscy zebrani na sali zostali zaproszeni na wspólny obiad, który  zo­stał przygotowany przede wszystkim przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastrono­micznych w Sadownem. Dziękujemy zatem za wsparcie Dyrekcji, nauczycielom i uczniom ZSP!

(I. Wrzosek)

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem