Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Komunikat

20 maja, 2020

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 25.05.2020 r. do 7.06 2020 r. istnieje możliwość udziału dzieci kl. I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych na terenie szkoły. Zajęcia te będą realizowane pod kierunkiem wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. Proces dydaktyczny nadal prowadzony będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W trakcie realizacji w/w zajęć będą realizowane tylko niektóre elementy dydaktyczne.

Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego.

W związku z powyższym należy do dnia 21.05.2020 r. – do godz. 15.00 – złożyć deklarację potrzeby przyjęcia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z tych zajęć. Druk deklaracji jest umieszczony poniżej. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły [email protected]

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole, wrzucając podpisaną deklarację do zamkniętej, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców” i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do szkoły.

O ostatecznej decyzji i przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05.2020 do godz. 15.00 drogą mailową, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury te będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 22.05.2020r. Wszyscy rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z w/w zajęć, będą zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić,  że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych        w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Koroś

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem