Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Komunikat

8 maja, 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z nowym rozporządzeniem i decyzją MEN nasza szkoła w miesiącu maju nadal będzie kontynuowała kształcenie na odległość.

Nauczanie to będzie jednak  nieco zmodyfikowane i zmienione. W dniu 8 maja 2020 r. na stronie internetowej szkoły ukaże się plan zajęć uwzględniający prowadzenie zdalnych lekcji przez nauczycieli dla poszczególnych klas w aplikacji Teams lub Skype (przedmioty te oznaczone będą kolorami).

Plan ten będzie obowiązywał od 11 maja 2020 r. Aplikacja oraz czas rozpoczęcia danych zajęć zawarty jest w planie. Podczas prowadzonych zajęć sprawdzana będzie obecność uczniów. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danych zajęciach, rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia tej nieobecności. Pozostałe zajęcia w szkole i oddziałach przedszkolnych realizowane będą na dotychczas wypracowanych zasadach.

Zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. oraz wypracowanymi przez radę ustaleniami prace uczniów są oceniane. Ocenie podlegają wskazane i opisane przez nauczyciela wytwory pracy ucznia (np. zdjęcie, rysunek, rozwiązana karta pracy, sprawdziany, itp.). Ocenie podlega także aktywność uczniów podczas prowadzonych zajęć. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. są ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Zasady oceniania poszczególnych prac w dalszym ciągu są dostosowane do Szkolnych oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania, obowiązujących do tej pory w szkole i zawartych w Statucie Szkoły.

Nauczyciele będą przekazywać informacje dotyczące realizowanych treści podstawy programowej i zadań do wykonania przez uczniów w dzienniku elektronicznym w formie wiadomości do rodziców oraz w zakładce „zadania domowe”. Innym źródłem, w którym rodzic/uczeń może znaleźć potrzebne informacje, jest strona internetowa szkoły. W każdym z podanych miejsce zamieszczane są te same materiały do realizacji. Ponadto informujemy, że tak jak dotychczas, nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami poprzez dziennik i pocztę elektroniczną oraz stworzone grupy na komunikatorze Messenger.

Uczniowie zobowiązani są do:

  • obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie,
  • regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe”) lub zamieszczanych na stronie internetowej szkoły .
  • systematycznego i terminowego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji zgodnie z planem lekcji. Wówczas możecie zadawać pytania, dyskutować, korespondować lub w przypadku pojawiających się problemów  kontaktować się z pedagogami lub logopedą podczas wyznaczonych dyżurów:

p. Maria Wódka                   –     9.00 – 13. 00  nr tel.  25  6753 140

p. Mirosława Terciak         –      16.00- 20.00   nr tel. 502  963 215

p. Magdalena Zadrożna     –      9.00 – 13.00   nr tel.  509 733 306

Rodzice proszeni są o zapewnienie uczniom warunków do nauki online,
w postaci komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu.   Zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

 Prosimy nadal o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń, przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację  placówek oświatowych liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę oraz cierpliwość, jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i pozdrawiamy.

Z życzeniami zdrowia, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sadownem

Małgorzata Koroś

Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem